ჩვენ შესახებ

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA)

დაარსდა 2008 წელს.

ორგანიზაცია მიზნად ისახავს:

  • ხელი შეუწყოს ქართული მეცნიერების ინტეგრაციას საერთაშორისო სამეცნიერო სფეროში;
  • შექმნას კონსტრუქციული შემოქმედებითი გარემო მეცნიერებისა და კულტუროლოგიური სფეროს კვლევა-ძიებისათვის;
  • შექმნას საინფორმაციო ბაზა;
  • პოპულარიზაცია გაუწიოს ჰუმანიტარული მეცნიერების მიღწევებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ;
  • შეიმუშავოს და განახორციელოს მეცნიერებათა გაცვლისა და სტაჟირების პროგრამა;
  • გამოსცეს მეთოდოლოგიური და დამხმარე სახელმძღვანელოები.